Ochrona danych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016], zwane dalej: „Rozporządzenie” informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest:
Jukom Serwis Sp z o.o., ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania umowy, której stroną jest Klient tj. osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. Odbiorcą danych osobowych są podmioty z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów i w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej z Klientem.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy zawartej z Klientem, a także art. 5 i art. 6 Rozporządzenia.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonania umowy, zaś przechowywane przez okres do 5 lat od zakończenia obowiązywania umowy, chyba że konieczność ich dalszego przechowywania wynikać będzie z przepisów prawa.
 5. Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane będą na podstawie umów zawartych z Klientem.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a w szczególnym przypadku prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 8. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Dane osobowe gromadzone są w przedsiębiorstwie Jukom Serwis Sp. Z o.o. w związku z wymogami umownymi. Podanie w/w danych osobowych w celu ich przetwarzania jest obligatoryjne. Skutkiem niepodania ww. danych jest brak możliwości wykonania umowy zawartej z Klientem. Podanie innych niż w/w danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 10. W stosunku do danych osobowych nie są podejmowane działania polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, takie jak profilowanie.  
 11. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem. Sposoby kontaktu to: info@jukom.net.
Polub nasz profil
na Facebook'u
Przejdź