Ogólne warunki najmu pojazdu

§1
Postanowienia ogólne

Niniejsze Warunki Ogólne Umowy [dalej zwane „OWU”] określają zasady najmu pojazdów w wypożyczalni samochodów Wynajmującego, którym jest JUKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
Niniejsze OWU mają zastosowanie do wszystkich umów najmu zawieranych przez Wynajmującego, chyba że warunki umowy odmiennie regulują poszczególne kwestie.

§2
Słowniczek

Określenia użyte w OWU oznaczają:
Wynajmujący - JUKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwieździsta 62/12/2, 53 – 413 Wrocław, wpisana do KRS pod numerem 0000500962, NIP 7543081331,
Klient – osoba zawierająca umowę rezerwacyjną lub zamierzająca zawrzeć umowę najmu
Najemca – osoba najmująca pojazd od Wynajmującego,
Pojazd – pojazd mechaniczny będący przedmiotem Umowy,
Osoby korzystające – osoby, którym Najemca zezwolił na korzystanie z pojazdu, a które to korzystanie odbywa się na wyłączne ryzyko Najemcy,
K.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1145 z późn. zm.)

§3
Warunki najmu

Najemcą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.
Najemca oraz wszelkie osoby korzystające z pojazdu muszą posiadać ważne uprawnienia do kierowania pojazdem i nie mogą znajdować się w stanie wyłączającym możliwość prowadzenia pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wynajmujący ma prawo do weryfikacji tożsamości Najemcy oraz jego uprawnień do kierowania pojazdem oraz wykonania kopii dokumentów potwierdzających te okoliczności. Kopie tych dokumentów w postaci elektronicznej będą przechowywane przez Wynajmującego na podstawie umowy mogą zostać przez Wynajmującego i Najemcę złożone z wykorzystaniem nośnika elektronicznego, co polega na złożeniu przez Strony własnoręcznego podpisu pod dokumentem wygenerowanym na urządzeniu elektronicznym (tablecie). Najemca otrzymuje odpis takiego dokumentu w formie elektronicznej. Wynajmujący i Najemca postanawiają, iż  złożenie oświadczeń woli w tej formie stanowi zawarcie zachowanie formy pisemnej w rozumieniu art. 78 §1 k.c. Wskazany tryb dotyczy również zawarcia Umowy najmu.
Przy przekazaniu i odbiorze pojazdu zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, określający stan pojazdu i jego wyposażenia w danym momencie. 
Najemca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się ze stanem pojazdu przed podpisaniem protokołu. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia powinny być wpisane do protokołu. Brak stwierdzenia uwag w protokole stanowi potwierdzenie prawidłowego stanu pojazdu. W przypadku braku podpisania protokołu przez Najemcę domniemywa się, że stan pojazdu jest zgody ze stanem stwierdzonym przez Wynajmującego.
Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd ze stanem paliwa takim jak stwierdzony w protokole zdawczo – odbiorczym sporządzonym przy przekazaniu mu pojazdu.
Pojazd wynajmowany jest na okres wskazany w umowie. Najemca przed upływem terminu najmu zawartego w Umowie może poinformować Wynajmującego o chęci przedłużenia okresu Najmu. Zmiana umowy w tym zakresie może nastąpić w formie wymiany wiadomości e-mail, na co obie strony wyrażają zgodę. Warunki przedłużenia okresu najmu Wynajmujący określa w wiadomości do Najemcy, w której wyraża zgodę na wydłużenie okresu najmu. 
Umowa najmu określa dzienny limit kilometrów, którego przekroczenie wiąże się z obowiązkiem poniesienia dodatkowej opłaty na każdy rozpoczęty dzień lub za każdy kilometr powyżej limitu. Wysokość opłat ustalana jest w umowie. 

§4 
ZOBOWIĄZANIA

Koszty wynajmu pojazdu, w tym cenę oraz wszelkie koszty dodatkowe, określa umowa.
Czynsz najmu pobierany jest z góry, chyba że umowa stanowi inaczej. Czynsz najmu nie obejmuje kosztów paliwa.
W przypadku przedłużenia okresu najmu pojazdu Wynajmujący określa zasady płatności za dodatkowy okres i termin ich płatności.
Na poczet należności oraz roszczeń Wynajmujący uprawniony jest do pobierania kaucji, której wysokość jest określana w umowie.
W przypadku nieuregulowania w terminie lub nieprawidłowego uregulowania przez Najemcę należności wynikających z Umowy Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Wynajmujący uprawniony jest do odmowy wydania pojazdu lub żądania natychmiastowego jego zwrotu.
W przypadku opóźnienia w płatności Najemca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie.

§5
Obowiązki Najemcy

Do obowiązków Najemcy należy:
korzystanie z pojazdu zgodnie z zasadami eksploatacji,
korzystanie z pojazdu wyłącznie w celu przewozu osób,  
użytkowanie pojazdu zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawą Prawo o ruchu drogowym, instrukcją obsługi pojazdu, w sposób nie powodujący uszkodzeń lub zniszczenia pojazdu,
niezwłoczne poinformowanie Wynajmującego o każdej szkodzie związanej z uszkodzeniem pojazdu, jego kradzieży lub zniszczenia, wypadku drogowego i kolizji,
wezwanie Policji w przypadku każdej szkody związanej z uszkodzeniem pojazdu, jego kradzieży lub zniszczenia, wypadku drogowego i kolizji,
ponoszenie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją,
zwrot po zakończeniu najmu pojazdu w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z prawidłowej eksploatacji pojazdu,
Najemca nie może:

 • oddawać pojazdu do użytku osobom trzecim, w podnajem ani ustanawiać na nim jakichkolwiek praw i obciążeń – bez pisemnej zgody Wynajmującego,
 • palić papierosów bądź wszelkich innych środków w pojeździe,
 • przewozić w pojeździe zwierząt, materiałów budowlanych, ciężkich maszyn i urządzeń oraz innych przedmiotów, które mogą zabrudzić lub uszkodzić pojazd,
 • pozostawiać w pojeździe dokumentów pojazdu,
 • dokonywać jakichkolwiek napraw lub przeróbek pojazdu,

Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność za pojazd od chwili jego odbioru do momentu zwrotu pojazdu Wynajmującemu.
Najemca nie może używać pojazdu poza terytorium Unii Europejskiej (dawne kraje ZSRR), bez pisemnej zgody Wynajmującego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, w tym kosztów napraw pojazdu związanych z:

 • użyciem paliwa innego niż zalecane dla wynajmowanego pojazdu,
 • użytkowaniem pojazdu niezgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz instrukcją obsługi pojazdu,
 • zniszczeniem lub zabrudzeniem pojazdu od wewnątrz,
 • uszkodzeniami, w stosunku do których zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania, 
 • uszkodzeniami mechanicznymi ogumienia pojazdu,
 • uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu wskutek wypadku drogowego bądź kolizji, w sytuacji, gdy Najemca o zdarzeniu nie poinformował Policji lub zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania,
 • naruszeniem obowiązków, o których mowa w  § 4 umowy. 

W przypadku kradzieży pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż 12 godzin od stwierdzenia kradzieży) poinformowania o tym fakcie Wynajmującego oraz zgłoszenia tego faktu na Policję.


§6
Zwrot pojazdu

Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w takim samym stanie jak ten w chwili wydania mu pojazdu (czystego w środku i na zewnątrz oraz z takim samym stanem paliwa).
Miejsce zwrotu pojazdu Strony uzgadniają w Umowie. W przypadku braku uzgodnienia Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w siedzibie Wynajmującego.
Zwrot pojazdu następuje z chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego stwierdzającego stan pojazdu w chwili jego zwrotu.
W przypadku gdy Najemca opóźnia się ze zwrotem pojazdu ponad 12 godzin względem umówionego czasu Wynajmujący uprawniony jest do poinformowania organów ścigania o przywłaszczeniu pojazdu i naliczeniu kary umownej w wysokości trzykrotności stawki czynszu za każdy dzień opóźnienia. 
W przypadku zwrotu pojazdu przez Najemcę przed końcem terminu określonego w umowie najmu Najemcy nie przysługuje zwrot wpłaconych należności, chyba że zwrot pojazdu nastąpił na żądanie Wynajmującego z powodów niezawinionych przez Najemcę.
W przypadku zwrotu pojazdu w stanie zabrudzonym Najemca zostanie obciążony kosztami jego czyszczenia w kwocie 100,00 złotych (mycie zasadnicze) bądź w kwocie 500,00 zł (pranie tapicerki, dogłębne czyszczenie)
W przypadku zwrotu pojazdu z innym stanem paliwa niż stwierdzony w chwili jego wydania, Najemca zostanie obciążony kosztami uzupełnienia paliwa i zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 złotych.

§7
REZERWACJA

Osoba zamierzająca zawrzeć umowę najmu może zawrzeć z Wynajmującym umowę, której przedmiotem jest rezerwacja pojazdu, który zamierza wynająć. 
Umowa, o której mowa jest zawierana za pośrednictwem systemu elektronicznej rezerwacji pojazdu lub poprzez wiadomość e-mail.
Przy zawieraniu umowy rezerwacyjnej Wynajmujący pobiera opłatę rezerwacyjną, której wysokość określa umowa rezerwacyjna. W przypadku zawarcia umowy najmu na pojazd objęty umową rezerwacyjną opłata rezerwacyjna zaliczana jest na poczet opłat wynikający z umowy najmu. W przypadku nie zawarcia umowy najmu na pojazd objęty umową rezerwacyjną, bez poinformowania o tym fakcie Wynajmującego najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem najmu pojazdu, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi i stanowi karę umowną za nie zawarcie umowy najmu. 

§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

Pojazd posiada pełne ubezpieczenie OC/AC/NW. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia pod rygorem odpowiedzialności za szkodę. Przede wszystkim ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w czasie użytkowania pojazdu przez osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania pojazdem wymaganych przepisami prawa, znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych albo środków mających podobne działanie.
W przypadku spowodowania szkody z winy Najemcy, szkoda zostanie zlikwidowana z AC pojazdu, zaś Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych). Niniejszy przepis nie uchyla odpowiedzialności Najemcy w zakresie w jakim ubezpieczyciel nie naprawi szkody, bez względu na przyczynę takiej decyzji.
W przypadku uszkodzenia pojazdu Najemca zobowiązany jest do:
niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o fakcie uszkodzenia pojazdu oraz wezwania odpowiednich służb (Policji) na miejsce zdarzenia. W przypadku nie poinformowania Wynajmującego o szkodzie w czasie 12 godzin od zdarzenia Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę i jest zobowiązany do jej naprawienia,
zabezpieczenia pojazdu przed dalszymi szkodami, 
udzielenia Wynajmującemu informacji o sprawcy szkody o danych o jego polisie ubezpieczeniowej (jeżeli sprawcą szkody była inna osoba).
Najemca odpowiada za wszelkie szkody w pojeździe w czasie jego użytkowania, o ile jego odpowiedzialność w tym zakresie nie została wyłączona lub ograniczona w umowie najmu.

§9
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016], zwane dalej: „Rozporządzenie” informuję, iż: 
Administratorem danych osobowych jest: Jukom Serwis Sp z o.o., ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław 
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania umowy, której stroną jest Klient tj. osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
Odbiorcą danych osobowych są podmioty z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów i w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej z Klientem. 
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy zawartej z Klientem, a także art. 5 i art. 6 Rozporządzenia. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonania umowy, zaś przechowywane przez okres do 5 lat od zakończenia obowiązywania umowy, chyba że konieczność ich dalszego przechowywania wynikać będzie z przepisów prawa. 
Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane będą na podstawie umów zawartych z Klientem. 
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a w szczególnym przypadku prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. 8. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Dane osobowe gromadzone są w przedsiębiorstwie Jukom Serwis Sp. Z o.o. w związku z wymogami umownymi. Podanie w/w danych osobowych w celu ich przetwarzania jest obligatoryjne. Skutkiem niepodania ww. danych jest brak możliwości wykonania umowy zawartej z Klientem. Podanie innych niż w/w danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
W stosunku do danych osobowych nie są podejmowane działania polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, takie jak profilowanie. 
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem. Sposoby kontaktu to: info@jukom.net. 

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy Strony oddają pod rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby Wynajmującego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 

Polub nasz profil
na Facebook'u
Przejdź